Escoltisme


Extret dels Articles I i III de la Constitució Mundial de la Organització Mundial del Moviment Scout

ARTICLE I
Definició 1. El Moviment Scout és un moviment educatiu per a joves, de caràcter
voluntari, no polític, obert a tots sense distinció de gènere, origen, raça o
credo, de conformitat amb el propòsit, els principis i el mètode concebuts
pel Fundador i que es formulen a continuació. CSM
Propòsit 2. El propòsit del Moviment Escolta és contribuir al desenvolupament dels joves
ajudant-los obrir de les seves possibilitats físiques, intel·lectuals,
emocionals, socials i espirituals com a persones, com a ciutadans
responsables i com a membres de les seves comunitats locals, nacionals i
internacionals.

ARTICLE III
Mètode. El mètode escolta és un sistema d'autoeducació progressiva mitjançant:
• Una promesa i una llei.
• Aprenentatge per l'acció.
• Participació en petits grups (per exemple la patrulla), el que inclou, amb la
orientació d'adults que els aconsellen, el descobriment i l'acceptació
progressiva de responsabilitats per part dels joves i la seva formació en la
autogestió adreçada al desenvolupament del caràcter i l'adquisició de competència,
confiança en si mateixos, sentit del servei i capacitat tant per cooperar com
per dirigir.
• Programes progressius i estimulants d'activitats variades basades en els
interessos dels participants, que inclouen jocs, tècniques útils i serveis a la
comunitat, i que es desenvolupen principalment a l'aire lliure, en contacte amb la
naturalesa.